Jewett™


High-Performance Refrigerator with Solid DoorHigh-Performance Refrigerator with Solid Door

특징
 2.5cm(1") 절연 액세스 포트 표준
 병원 등급 플러그
 밝은 디지털 온도 표시 디스플레이
 환경 친화적이고 수은이 없는 LED 내부 조명
 솔리드 도어가 표준으로 제공되고 선택사항으로 유리 도어 이용 가능
 잉크를 사용하지 않고 7일 동안 유지되는 표준형 그래픽 차트 기록계(선택사항)
 5.1cm(2") 다리 바퀴 4개가 하나의 세트로 포함(잠금형 2개, 일반형 2개)

안전하게 통제되는 저장소
 시청각 알람 시스템이 있는 마이크로프로세서 컨트롤 시스템
 고밀도, CFC비함유, 블로우 인(Blown-in) 단열은 캐비닛 형대에 적합하여 간격을 줄이고 온도 균일성을 증가시킬 수 있음
 최적의 제퐁 보호를 위한 강력한 산업 등급의 압축기
 강제 순환을 통해 캐비닛 전체의 온도 균일성 유지


Cat.No.
Capacity
No.of
Doors/Shelves
Interior
D x W x H
Exterior
L x W x H
Electrical
Requirements
(Amps/Breaker)
Plug
Type
Shipping Weight
  Undercounter
JLR404A
133L (4.7 cu. ft.)
1/3
20.5x20x20 in.
26x824x33.4 in.
115V60Hz (8115)
5-15P
100kg
JLR404D
133L (4.7 cu. ft.)
1/3
20.5x20x20 in.
26x824x33.4 in.
2081230V 50Hz (6115)
6-15P
100kg
JLR404V
133L (4.7 cu. ft.)
1/3
20.5x20x20 in.
26x824x33.4 in.
230V 50Hz (6115)
European
100kg
JLR404W
133L (4.7 cu. ft.)
1/3
20.5x20x20 in.
26x824x33.4 in.
230V 50Hz (6115)
U.K.
100kg
  Spacesaver
JLR1204A
326l (11.5 cu. ft.)
1/4
20X21 X 52.4 in.
24x30x73.6 in.
115V60Hz (9.4/15)
5-15P
127kg
JLR1204D
326l (11.5 cu. ft.)
1/4
20X21 X 52.4 in.
24x30x73.6 in.
2081230V 60Hz (6115)
6-15P
127kg
JLR1204V
326l (11.5 cu. ft.)
1/4
20X21 X 52.4 in.
24x30x73.6 in.
230V 50Hz (6115)
European
127kg
JLR1204W
326l (11.5 cu. ft.)
1/4
20X21 X 52.4 in.
24x30x73.6 in.
230V 50Hz (6115)
U.K.
127kg
  Upright
JLR2304A
659L (23.3 cu. ft.)
1/4
29x824 X 58 in.
37.2axa 28x79.2 in.
115V60Hz (9.4/15)
5-15P
168kg
JLR2304D
659L (23.3 cu. ft.)
1/4
29x824 X 58 in.
37.2 axa 28 X79.2 in.
2081230V 60Hz (6115)
6-15P
168kg
JLR2304V
659L (23.3 cu. ft.)
1/4
29x824 X 58 in.
37.2axa 28 X79.2 in.
230V 50Hz (6115)
European
168kg
JLR2304W
659L (23.3 cu. ft.)
1/4
29x824 X 58 in.
37.2axa 28x79.2 in.
230V 50Hz (6115)
U.K.
168kg
JLR3004A
826L (29.2 cu. ft.)
1/4
30x29x 58 in.
37.2x34x79.2 in.
115V60Hz (9.4/15)
5-15P
197kg
JLR3004D
826L (29.2 cu. ft.)
1/4
30x29x58 in.
37.2x34x79.2 in.
2081230V 60Hz (6115)
6-15P
197kg
JLR3004V
826L (29.2 cu. ft.)
1/4
298X830x58 in.
37.2 ax 34x79.2 in.
230V 50Hz (6115)
European
197kg
JLR3004W
826L (29.2 cu. ft.)
1/4
298X830 X58 in.
37.2x34x79.2 in.
230V 50Hz (6115)
U.K.
197kg
JLR5004A
1447L (51.1 cu. ft.)
2/8
29axa 52.5x58 in.
37.2 axa56.5 X79.2 in.
115V60Hz (15120)
5-15P
265kg
JLR5004D
1447L (51.1 cu. ft.)
2/8
29axa 52.5x58 in.
37.2axa56.5 X79.2 in.
2081230V 60Hz (8.5115)
6-15P
265kg
JLR5004V
1447L (51.1 cu. ft.)
2/8
29axa 52.5x79.2 in.
37.2axa56.5 X79.2 in.
230V 50Hz (8.5115)
European
265kg
JLR5004W
1447L (51.1 cu. ft.)
2/8
29axa 52.5x79.2 in.
37.2axa56.5 X79.2 in.
230V 50Hz (8.5115)
U.K.
265kg